دسته بندی : افغانستان

افغانستان

۲۰۱۵ بدترین سال برای خبرنگاران بود / تهدید تلویزیون طلوع و تلویزیون ۱ از طالبان بدترین نوع تهدید در سال ۲۰۱۵ بود

رودکسو
بر اساس گزارش سالانه «دفتر دیده‌بان رسانه‌ها» و «سازمان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان» (نی) در مورد خشونت در برابر خبرنگاران و اصحاب رسانه سال