فصل برداشت انگور در ارومیه

فصل برداشت انگور در ارومیه 2209527فصل برداشت انگور در ارومیه

با آغاز فصل برداشت انواع انگور از باغات استان آذربایجان غربی، بازار انگور ایران به ویژه در بخش صادرات رونق فراوانی یافته است.


منبع : مهرنیوز