فصل برداشت انگور در ارومیهفصل برداشت انگور در ارومیه

با آغاز فصل برداشت انواع انگور از باغات استان آذربایجان غربی، بازار انگور ایران به ویژه در بخش صادرات رونق فراوانی یافته است.


منبع : مهرنیوز