برچسب: آغاز فيلمبرداري«بمب» پيمان معادي از اواخر مهر