برچسب: آمريکا مي داند اگر مبارزه شکل بگيرد پيروزي از آن ايران است/ گزينه آمريکا، انصراف ملت ايران از اصل مبارزه است