آموزش زبان انگلیسی

کسب و کار

اعداد انگلیسی از 1 تا 1000 به حروف فارسی

رودکسو
یادگیری و شمردن اعداد انگلیسی و هر زبان دیگری را باید جزء مهم ترین کارها به شمار آورد. از ابتدای شروع آموزش برای کودکان، اعداد...