برچسب: ابراز تمايل روساي اتاق اصناف و شوراي شهر بابل براي تداوم و گسترش همکاري متقابل