برچسب: اختصاص اعتبار 20 ميلياردي به طرح کشت گياهان دارويي در چهارمحال و بختياري