برچسب: اسداله معظمي گودرزي: اين اثر در سبد نقد ادبي قرار مي گيرد نه نقد علمي