برچسب: اطلاعات دقيق سرشماري، توزيع عادلانه منابع را به دنبال دارد