برچسب: انتخاب استانهاي لرستان و آذربايجان شرقي براي اجراي طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي