برچسب: انتشار گزارش پزشکی قانونی خبرنگار مضروب ارومیه ای

تفریحی و سرگرمی کتاب

توصیه رئیس حوزه هنری به نمایندگان

رودکسو
رئیس حوزه هنری گفت: امیدوارم کسانی که این روزها تصمیم گرفتند نماینده مردم در مجلس باشند، بدانند که قرار است نماینده چه ملتی شوند. به...