انواع جک

کسب و کار

راهنمای طراحی و ساخت انواع جک در صنعت

رودکسو
وقتی بخواهید اجسام بسیار سنگین را بلند کرده و از جایی به جای دیگر انتقال دهید، به‌طور قطع نمی‌توانید با استفاده از نیروی بدن این...