برچسب: اگر بخواهيم حرف هاي آمريکا را بپذيريم بايد در منزل استراحت کنيم/ روسها نيامده اند که بمانند