برچسب: بازديد مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر از نهمين نمايشگاه زنان و توليد ملي