برچسب: تبريز يکي از گزينه هاي جدي براي ميزباني طب نظامي در سال 2018 است