برچسب: تداوم تخريب اردوگاه پناهجويان در شمال فرانسه