برچسب: جايزه اصلي جشنواره ايتاليايي به «فصل فراموشي فريبا» رسيد