برچسب: جمهوريخواهان و ايپک از توافقنامه کمک نظامي به اسرائيل حمايت کرده اند