برچسب: حادثه براي هواپيماي فوکر 100 پرواز تهران ـ بيرجند