برچسب: حاکمان جوان و بي خرد عربستان صبر و تحمل ما را محک نزنند/ صلح و امنيت و قدرت برتر خليج فارس از آن ماست