برچسب: حمايت از توليد مکانيزه گندم با پرداخت بالغ بر 33 هزار ميليارد ريال