برچسب: دربي 83 بازي که مردم توقع دارند، نخواهد بود/ وضعيت جسماني استقلال در شرايط ايده آل نيست