برچسب: دستگيري سارق حرفه اي با 23 مورد سرقت در کنگاور