برچسب: دکتر هاشمي: حدود 14 ميليارد تومان بدهي داريم