برچسب: رئيس سازمان اوقاف در بازديد سر زده از امامزادگان مرکزي خواستار تکريم بيشتر زائران شد