برچسب: رسانه ملي از جشنواره مقاومت به عنوان پايگاه سينمايي ضدسلطه و صهيونيسم حمايت مي‌کند