برچسب: رمي جمرات با سنگ استريل! / گرم کردن يک حاجي قبل از پرتاب سنگ به شيطان! + فيلم