برچسب: رونمايي از طرح تجهيزخودروهاي امداد مناطق دوازدهگانه تبريز