برچسب: سارق حرفه اي غرب پايتخت با بيش از 20فقره سرقت خودرو دستگير شد