برچسب: سومین جشنواره سازمان‌های شنوا و رضایت‌محور برگزار می‌شود

سومین جشنواره سازمان‌های شنوا و رضایت‌محور برگزار می‌شود

رودکسو
به منظور ترغیب سازمان ها به شنیدن صدای مشتری/ مخاطب و اهتمام برای جلب رضایت آنان، سومین جشنواره سازمان های شنوا و رضایت محور روز...