برچسب: شکر مورد نياز کشور تامين شده است/ قيمت شكر 30 هزار ريال است