برچسب: عکس گرفته شده از سطح پشتی پلوتو، سندی بر وجود ابرها