برچسب: فرصت سازمان وظيفه عمومي به مشمولان غايب براي تعيين تکليف خدمتي