قطارهای گردشگری

کسب و کارگردشگری و سفر

بررسی نقش صنعت ریلی در ترویج گردشگری

رودکسو
امروزه، با کاهش منابع نفتی، صنعت گردشگری به‌عنوان یک تجارت پرسود و شاخه‌ای از اقتصاد جهانی مورد توجه قرار گرفته است. عوامل مختلفی بر رشد...