برچسب: كشتي فرنگي نوجوانان قهرماني جهان؛ايران پس از 20 سال قهرمان شد