برچسب: مجلس شوراي اسلامي بودجه اي را به رباتيک اختصاص خواهد داد