برچسب: محمدرضا درویشی: موسیقی‌دانان ترک نیز از این پروژه تعجب می‌کردند

تفریحی و سرگرمی موسیقی

محمدرضا درویشی از مسئولیت‌های خود استعفا کرد

رودکسو
«خلوت گزینی بهتر از غوغا گزینی!» محمدرضا درویشی از مسئولیت‌های خود استعفا کرد موسیقی ما – «محمدرضا درویشی» ظهر امروز از استعفای خود از مسئولیت‌های...