برچسب: محمد حسين منصف فردي دلسوز به انقلاب و از چهره هاي برجسته ميان جانبازان و آزادگان محسوب مي شوند