مدل ذهنی کارآفرینان

کسب و کار

مدل ذهنی کارآفرینان چگونه است؟

رودکسو
مدل ذهنی کارآفرینان چگونه است؟ کارآفرینان، قشر خاص و خلاقی هستند که تفاوت‌های بارزی در رفتار، کردار و پندار خود با دیگر اقشار جامعه دارند....