برچسب: مسئولیت مجلس خبرگان حراست دقیق از هویت اسلامی و انقلابی نظام است

کارگران مشغول اعتراض اند

رودکسو
به گزارش ۹صبح به نقل از هفته نامه چلچراغ – مریم عربی: جانشان به لبشان رسیده و دیگر هیچ چیز برایشان مهم نیست. در یک...