برچسب: ميانگين نرخ سود بين بانکي در شهريور؛18.7 درصد