برچسب: نصب و راه اندازي فرستنده/ گيرنده هاي راديويي به منظور انتقال سيگنال هاي ابزار دقيق در منطقه شمالغرب