برچسب: يک جوان فريدونکناري و يک جوان مشهدي درياي فريدونکنار جان خود را از دست دادند