برچسب: يک هزار و 36 روستاي کردستان از نعمت گاز طبيعي برخوردارمي باشند