پروفیل صنعتی

کسب و کار

پروفیل چیست و چه کاربردی دارد؟

رودکسو
از نظر لغوی پروفیل به معنی ثابت بودن یک مقطع در مقایسه با طولی مشخص است. در ساختمان‌سازی و صنایع بسیاری از پروفیل استفاده می‌شود...