کانادا

کسب و کار

مهاجرت به کانادا با ویزای استارتاپ کانادا |کارآفرینی

رودکسو
 آمار مهاجرت ایرانیان که هر ساله توسط رصدخانه مهاجرت منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کشور کانادا پس از آمریکا مقصد محبوب ایرانی‌ها برای مهاجرت است. کاهش امیدواری...
کسب و کار

راه هوشمندانه مهاجرت؛ اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا

رودکسو
برای مهاجرت به کانادا روش‌های مختلفی وجود دارد؛ مثل مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری، مهاجرت ازطریق اسپانسرشیپ خانوادگی، مهاجرت ازطریق ازدواج، مهاجرت ازطریق برنامه‌های استانی و...