برچسب: کنترل

راهنمای گام به گام کنترل خشم به روشی کاملاً متفاوت

رودکسو
آیا می توانید به خود افتخار کنید؟ آن هم در شرایطی که خشم شما در جمع موجب به سخره گرفته شدنتان شده است؟ گاهی خشم...