برچسب: گشايش سه هزار ميليارد ريال اعتبار اسنادي ريالي توسط بانک صنعت و معدن