برچسب: 11 هزار واحد مسکوني براي خانواده‌هاي داراي 2 معلول به بالا احداث مي‌شود